Namiot Spotkania

„Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten, kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania”

ks. Franciszek Blachnicki

Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Na­miotem Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzył na Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy Pan roz­mawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza namiotu.

Mojżesz rzekł znów do Pana: „Oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mię, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie: „Znam cię po imieniu i jestem ci łaskaw”. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary abym poznał, żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem”. Pan powiedział: „Jeśli Ja osobiście pójdę, czy to cię zadowoli?” Mojżesz rzekł wtedy: „Jeśli nie pój­dziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. Po czym poznam, ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami, gdyż przez to będziemy wypróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi?- Pan odpowiedział Mojżeszowi: „Uczynię to, co prosisz, ponieważ jestem ci łaskawy, a znam cię po imieniu”.

I rzekł Mojżesz: „Spraw, abym ujrzał Twoja chwałę: Pan odpowie­dział: „Ja ukażę ci mój majestat i ogłoszę przed tobą imię Pana, gdyż Ja wyświadczam laskę, komu chcę, i miłosierdzie, komu Mi się podoba”. I znowu rzekł: „Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu”. I rzekł jeszcze Pan: „Oto miejsce obok Mnie, stań przy skale. Gdy przechodzić będzie moja chwalą, postawię cię w rozpadlinie skały i położę rękę moją na tobie, aż przejdę. A gdy cofnę rękę, ujrzysz Mię z tyłu, lecz oblicza mojego tobie nie ukażę”.

Wj 33,7-20

Spotykamy w tym tekście najpierw określenie „Namiot Spotkania”. Ten termin ma szczególne znaczenie w naszym mchu oazowym, w Ruchu Światło-Życie. W czasie oazy staramy się wprowadzić praktykę tzw. Na­miotu Spotkania i radzimy wszystkim członkom Ruchu, aby sobie ją przy­swoili, gdyż jest to rzecz istotna. Można powiedzieć, że nie jest naprawdę członkiem Ruchu, nie zrozumiał jego istoty ten, kto nie wprowadził w swoje życie praktyki Namiotu Spotkania. Jeżeli chcemy być w Ruchu animatorami, to przede wszystkim tego musimy się nauczyć, żebyśmy mogli z całym przekonaniem i w oparciu o własne doświadczenie uczyć innych praktyki Namiotu Spotkania.

Modlitwa to spotkanie

W samej nazwie „Namiot Spotkania” jest już określona istota modlit­wy: modlitwa to jest spotkanie, spotkanie zaś dokonuje się pomiędzy oso­bami. Tylko osoby mogą się spotkać. Spotkanie jest zawsze najpierw i przede wszystkim spotkaniem się dwóch osób – „ja” i „ty”. Polega ono na tym, ze ja staję w obliczu drugiej osoby, przeżywając ją jako „ty” w stosunku do swojego „ja”. Jeżeli przeniesiemy to określenie na relację człowieka do Boga, to otrzymamy dokładne, precyzyjne określenie istoty modlitwy. Istotą modlitwy jest spotkanie osoby człowieka z Osobą Boga.

Miejsce oddzielone

„Namiot Spotkania” znaczy to samo, co Namiot Modlitwy. Z kontek­stu wynika, że był to najpierw dosłownie namiot, a więc miejsce, ale miejsce oddzielone, wydzielone. Ten namiot znajdował się poza obozem. Obóz – w znaczeniu dosłownym, ale także przenośnym – to miejsce, gdzie toczy się życie. Ludzie pracują, przygotowują pokarm, załatwiają pomiędzy sobą róż­ne sprawy. W obozie jest zwykle zgiełk, ruch. Żeby spotkać się z Bogiem, trzeba „wyjść z obozu” – w sensie przenośnym albo dosłownym, albo ra­czej trzeba powiedzieć: w sensie i dosłownym, i przenośnym. Trudno się modlić w zgiełku wielu spraw, w zagonieniu, w pośpiechu. Otóż pierwszy warunek modlitwy, prawdziwej modlitwy, to jest wyjście z obozu i pójście do Namiotu Spotkania, czyli do miejsca, gdzie możemy być sam na sam z Bogiem, gdzie nikt nam nie będzie przeszkadzał.

Czas dla Boga

W modlitwie ważne jest nie tylko miejsce, ale także czas. Jeżeli mówi­my do członków naszego Ruchu: „stwórzcie sobie” czy: „zbudujcie w swoim życiu Namiot Spotkania”, to znaczy, że każdy musi znaleźć w swoim życiu, i to w każdym dniu, czas i miejsce. Czas, który jest tylko do dyspozycji Boga. Czas, w którym zostawia się wszystkie inne rzeczy jak gdyby na zewnątrz. Muszę mieć czas, który według ludzkiej oceny można by nazwać czasem straconym. Tyle mam pracy, tyle mam obowiązków, a jednak zostawiam wszystko, by w tym czasie – mech to będzie 10-15 mi­nut czy pól godziny – być wyłącznie do dyspozycji Boga. W tym czasie nie mogę odrabiać na przykład obowiązkowych czytań czy przemyśliwać spraw, które na mnie czekają, do których zaraz muszę wrócić. Trzeba zo­stawić w obozie te wszystkie sprawy, wyjść poza obóz i wejść do Namiotu Spotkania. To jest warunek.

Nie traktuję Boga poważnie, jeżeli nie mam dla Niego czasu. Każdy z nas, kiedy załatwia sprawy z ludźmi wpływowymi, od których jest zależny, to przede wszystkim oczekuje, że ci ludzie będą mieli dla niego czas. Jeżeli ktoś załatwia nasze sprawy przez sekretariat albo tylko przez uchylone drzwi i od razu krzyczy: „Nie mam czasu!”, to wiadomo, jak wtedy reagujemy: czujemy się dotknięci, poniżeni w swojej godności, zlekceważeni. Wielcy ludzie, takiej miary jak papież Jan Paweł II, zawsze mają czas dla człowieka.

Jeszcze z czasów, kiedy ksiądz kardynał Wojtyła był w Krakowie, nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby kiedykolwiek powiedział: „Nie mam czasu”. Raz nawet Ksiądz Kardynał już był na lotnisku przed odlotem do Rzymu, ale nawet wtedy miał jeszcze czas, żeby rozmawiać; aż przez me­gafony musieli wołać, że pasażer Karol Wojtyła ma się już zgłosić do odpra­wy celnej. On ma czas, żeby porozmawiać, wysłuchać. Dlatego w konsek­wencji zdarza się, że się spóźnia. On nie może zostawić człowieka, z którym rozmawia w tej chwili dla człowieka, z którym dopiero później ma rozma­wiać. Bo w tej chwili jest z nim żywy człowiek, osoba. Głęboki szacunek dla osoby wymaga, żeby mieć dla niej czas.

Pan Bóg ma zawsze czas dla nas. On nie powie nigdy: „Przyjdź się pomodlić później albo jutro, teraz nie mam czasu”. Trudno sobie wyobra­zić, żeby Bóg stawiał takie warunki. Wiemy, że Bóg zawsze ma czas dla nas. I my musimy znaleźć czas – to jest minimum, bez którego nigdy nie uda się nam żadna modlitwa. Nie mogę przyjść na modlitwę z nastawieniem: „mu­szę, bo taki jest obowiązek, ale jak najszybciej”, bo ciągłe mi towarzyszy świadomość: „nie mam czasu, przecież tyle spraw czeka, muszę pędzić tu czy tam”. Albo nie mam czasu w tym znaczeniu, że nawet niby modląc się, myślę nie o Bogu, a o sprawach, od których się przed chwilą oderwałem. Wielu ludzi twierdzi, że nie ma czasu i dlatego się nie modli. Czy może być większe lekceważenie Boga ze strony człowieka niż to, kiedy mówi: „nie

mam czasu na rozmowę z Bogiem”? Bóg mi udziela audiencji. Jest gotowy w każdej chwili. A ja: „nie mam czasu!”

To jest pierwsza sprawa w szkole modlitwy, od tego musimy zacząć: znaleźć codziennie chwilę czasu dla Boga. Musi to być czas naprawdę po­święcony Bogu. Czas, w którym jestem do jego dyspozycji. Gdy ktoś z nas pójdzie na rozmowę z jakąś osobistością, to nie będzie wówczas załatwiał innych spraw, powiedzmy, naprawiał swojego zegarka czy zerwanego łań­cuszka. To jest nie do pomyślenia. W stosunku do Boga, niestety, bardzo często tak bywa: człowiek niby z Nim rozmawia, a cały czas jest zajęty czymś innym.

Jeżeli mówimy, że każdy z nas musi sobie wybudować taki Namiot Spotkania, to znaczy, że musi w ciągu dnia przygotować, przewidzieć, taką chwilę, w której ma czas dla Boga. Wtedy zostawia wszystko i idzie tam, gdzie Bóg na niego czeka. To jest zadanie. To zależy od nas. To wymaga wysiłku woli. Tego nikt za nas nie zrobi.

Tabernakulum znaczy „namiot”

Bóg jest wprawdzie obecny wszędzie, ale wiemy, że szczególnie obec­ny jest w Najświętszym Sakramencie. „Tabernakulum” – to słowo łacińskie oznacza „namiot”; to jest właśnie ten Namiot Spotkania dla nas. Najlepiej więc Namiot Spotkania odprawiać przed Tabernakulum. Jeżeli jednak nie ma takich warunków, to można się modlić gdziekolwiek, ale w takim miej­scu, żebym był sam, żeby mi nikt nie przeszkadzał, żeby mnie nikt nie zna­lazł w tym momencie. Nie zawsze to jest możliwe, ale musimy podjąć wysi­łek zorganizowania sobie czasu i swoich zajęć tak, żeby było miejsce na rozbicie Namiotu Spotkania w ciągu dnia.

Przeżycie obecności Boga

Druga sprawa, która należy do istoty modlitwy, została również uka­zana w tym tekście z Księgi Wyjścia. Mianowicie: „Ile zaś razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Jahwe rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał u wejścia do namiotu”. Słup obłoku jest w Piśmie świętym zawsze

Najświętszy Sakrament – obecność Chrystusa dla mnie

Musimy zwrócić uwagę na to, żeby rozpoczynać modlitwę od tego aktu postawienia siebie w obecności Boga. Bóg nam to ułatwia właśnie przez szczególny rodzaj swojej obecności, jaką jest jego obecność w sakra­mencie Eucharystii. Chleb przemieniony w Ciało Chrystusa to szczególny rodzaj obecności Chrystusa Zbawiciela wśród nas. To nie jest ta sama obecność Boga, która się realizuje na zasadzie Jego wszechobecności. Bóg jest wszędzie obecny, ale w Eucharystii jest obecny Bóg Wcielony, Bóg Człowiek, Ten, który dokonał dzieła odkupienia, który umarł i zmartwych­wstał. Tutaj przeżywamy obecność Drugiej Osoby Bożej, Boga, który stał się dla nas człowiekiem – i wtedy, kiedy stajemy przed Tabernakulum w czasie prywatnej adoracji, i wtedy, kiedy jest wspólna adoracja wystawio­nego Najświętszego Sakramentu. Właściwie wystarczyłoby to jedno, żeby wypełnić cały czas tak zwanej adoracji uświadamianiem sobie obecności Boga w Chrystusie. To jest temat do rozważań, które mogą trwać w czasie nieograniczonym, bo to jest rzecz sama w sobie tak niezwykła, że nigdy nie będziemy zdolni w pełni wyczerpać jej treści i znaczenia dla nas.

Trzeba również rozważać tę obecność w tym szczególnym aspekcie, że jest to obecność Chrystusa dla mnie. To jest Jego proegzystencja: Chrys­tus istnieje dla mnie osobiście. On tu jest po to, żeby mi dać siebie. Starać się w to wniknąć, to sobie uświadomić, to zrozumieć – to jest istota mo­dlitw]’. Znamy przykład – często powtarzany, kiedy mówi się o modlitwie – z życia św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars. Kiedyś zobaczył on w kościele jakiegoś wieśniaka, prostego człowieka, który długo klęczał i modlił się. Proboszcz podszedł do niego i spytał: „Co robisz?” – „Modlę się.” – „Co to znaczy?” Odpowiedź tego prostego wieśniaka brzmiała: „On pa­trzy na mnie, a ja patrzę na Niego”. Niesłychanie głębokie określenie istoty modlitwy. On, Jezus, patrzy na mnie. To jest też napisane w naszym tekście biblijnym: „Znam cię po imieniu”. Bóg mnie zna. On mnie widzi. On na mnie patrzy. A ja próbuję patrzeć na Niego, czyli przeżywać Jego obecność dla mnie. […]

Carlsberg, 23 października 1982 r.

  1. Znaleźć codziennie:
   • czas (minimum 15 min.)
   • miejsce dobre do wyciszenia
   • przyjąć postawę ciała godną rozmowy z Panem
  2. Pamiętać:
   • Bóg ma zawsze dla mnie czas
   • jest to czas stawania z Nim „twarzą w twarz”
   • rozmawiam z Bogiem, a nie wypełniam obowiązek
   • chcę być do Jego dyspozycji, bo On jest mądrzejszy ode mnie
   • mam być gotowy przyjąć Jego wolę, a nie dokonywać egzegezy tekstu, czy też rachunku sumienia
   • to nie jest czas uzyskiwania gotowych odpowiedzi na aktualne problemy, ale poddanie się prowadzeniu mnie przez Boga, jest to ćwiczenie naszej wiary, poznanie tego, co Bóg o mnie myśli i czego dla mnie pragnie
   • nie otwieram Pisma świętego na chybił trafił, ale posługuję się tekstami liturgicznymi z danego dnia lub czytam jakąś Księgę w sposób ciągły – tzw. „Lectio continua”
  3. Przebieg Namiotu Spotkania:
   • Czynię znak krzyża
   • Rozpoczynam od stanięcia w obecności Boga, On jest obecny dla mnie, On mnie zna i jest mi łaskawy. Staję w prawdzie o sobie
   • Wzywam pomocy Ducha Świętego, by mnie prowadził w tej modlitwie i był „źródłem chcenia i działania”, by oświecał umysł i rozpalał serce
   • Uświadamiam sobie, że Jezus – „Żywe Słowo Boga” jest moim Przyjacielem. Mogę wyrazić to przez dziękczynienie
   • Ten Przyjaciel chce dzisiaj do mnie mówić
   • Wzbudzam w sobie ciekawość tego, co On chce mi powiedzieć. Mogę pocałować Pismo święte
   • Czytam określony fragment nawet i kilka razy. Przypominam sobie podobne lub kojarzące mi się sytuacje z mojego życia
   • Trwamy w ciszy wsłuchując się w to, co Bóg do nas mówi. Staramy się odkryć Boże plany wobec nas, zobaczyć Jego oczami nasze życie takie jakie ono jest w tym momencie
   • Akceptujemy poznaną wolę Bożą wobec siebie, podejmujemy postanowienie ( nie jest to istotą Namiotu Spotkania) lub jeśli tekst nie jest dla nas jasny w tym momencie naszego życia, to z zaufaniem przyjmujemy, że w odpowiednim momencie Bóg posłuży się poznaną dziś Jego wolą
   • Odpowiadamy osobistą modlitwą na poznaną wolę Boga. (Przebłaganie, dziękczynienie, uwielbienie, prośba)
   • Dziękujemy Bogu za dar spotkania z Nim i Jego prowadzenie
   • Czynimy znak krzyża.

   Modlitwa jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego Człowieka, źródłem mocy i dzieleni Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny praktyce codziennego Namiotu Spotkania.

   1. „Duchu Święty wołam przyjdź” (można zaśpiewać); w modlitwie swoimi słowami wzywam obecności Ducha Świętego
   2. Stanięcie w obecności Pana Boga – czeka na mnie Bóg = Przyjaciel (módl się wyrażając wiarę w Jego obecność, wyraź swoimi słowami pragnienie spotkania z Nim, bezinteresowne bycie; możesz przedstawić co zamierzasz robić lub co robiłeś dzisiaj, jeśli myśli zaprzątają twoją głowę; powiedz o swoich radościach, smutkach, złości, innych uczuciach, z którymi przyszedłeś; pogadaj jak się gada z Przyjacielem
   3. „Mów Panie, bo sługa Twój słucha.”

Pan chce do Ciebie mówić, wzbudź w sobie ciekawość tego słowa, ma dla ciebie niespodziankę, zależy Mu na tobie, chce byś był szczęśliwy, dlatego chce ci udzielić wskazówek. Słowo Boże ma ogromną moc; uświadom sobie to i rozraduj się tym, że jesteś wyróżniony, bo król do ciebie będzie przemawiał, który dobrze cię zna,lepiej niż ty sam siebie; zna twoje lęki, pragnienia, tęsknoty. Niech słowa z psalmów pomogą ci zobaczyć wartość Bożego Słowa, przeczytaj Ps 119, 103. 130. 140. 160. 172-174. Módl się prosząc: „Boże Miłosierny! Jestem niegodny jakiejkolwiek łaski, ale pragnę wejść w poznanie Twoich skarbów. Niech Ci się spodoba wprowadzić mnie w bramy Twojego Słowa i dać łaskę umiłowania Ciebie. Daj mi dogłębnie Cię poznać, by Ciebie jedynie móc ukochać ponad wszystko. Spraw, bym poznał Siebie i abym poznał Ciebie, bym był przywiązany tylko do Ciebie i był ubogi z Twojego powodu.” Błagaj Boga, aby * objawił ci tajemnicę Słowa.

 1. Modlitwa przygotowawcza:
  „Prosić Boga, naszego Pana, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były

  skierowane w sposób czysty do służby i do chwały Jego Boskiego Majestatu.” S Czytam fragment Pisma Świętego Ap 3. 20

  „Oto stoję u drzwi i kolaczę. Jeśli kto usfyszy mój głos i drzwi otworzy

  wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną.”

  Czytaj ze spokojem ducha, bez pośpiechu i bez chciwości, bezinteresownie i nie tracąc świadomości Bożej obecności. Czytaj szeptem, półgłosem, jeśli warunki ci na to pozwalają – byś słuchał uszami mowy Boga, bądź w milczeniu – zależnie od upodobania. Lektura ta ma doprowadzić cię do modlitwy – nie zapominaj o tym! Nie miej więc ambicji zdobycia wiedzy, stworzenia kazania, konferencji czy napisania rozprawy naukowej. Odczytaj tekst kilkakrotnie. Szukaj w tym wszystkim pokoju i wytchnienia w Bogu, nastawiając ucho serca na głos Boga: co On mi powie? O czym zechce mnie pouczyć?

 2. Trwaj w ciszy oczekując głosu Boga. Zamilknij, pozostań w bezruchu i beztrosce, patrząc oczami duszy na Boga. Nie pragnij, nie szukaj, nie chciej niczego prócz Niego. On jest wewnątrz Ciebie, ty na zewnątrz siebie. Wejdź więc do wnętrza i pozostań tam ze swoim Bogiem.
 3. Obraz biblijny Ap 3,20
  • wyobraź sobie Jezusa, który stoi przed drzwiami Twego serca, puka, kołacze, cicho i delikatnie szepcze słowa miłości
  • wybór należy do Ciebie: możesz otworzyć serce dla Jezusa, wieczerzać z Nim, weselić się, tańczyć, śpiewać i żyć w obfitości lub możesz nie otwierać zamknięty w swoim świecie przyzwyczajeń, pogoni za sukcesem, przyjemności
 4. Obraz pomocniczy do rozważania Słowa Bożego
  Wyobraź sobie dom szary, ponury, ma zgaszone światło, bałagan w środku, zimno. Wewnątrz domu mieszka człowiek – ,JA” przestraszony, zagubiony, z 1000-em pytań bez odpowiedzi. Dom posiada drzwi, w których klamka jest tylko od wewnątrz. Na progu domku cały czas siedzi Jezus – pasterski strój, długie włosy, w ręku kij, sandały na nogach, oczy zatroskane, wyczekujące, pełne miłości. On czeka, czeka, czeka……..na Ciebie, na Mnie????? Przechadza się pod oknami domku i nieraz Go dostrzegasz. Człowiek decyduje się, otwiera drzwi, zaprasza pszybysza. Jezus wchodzi spokojnie, roztacza blask światła w pomieszczeniu; nie robi wyrzutów z powodu długiego czekania, ale przytula człowieka, pyta jak żyje? gładzi po głowie, szepcze do ucha słowa pokrzepienia, że już zawsze będą razem, Jego głos jest jak muzyka, w oczach widać zrozumienie i troskę. Dom zmienia się, jest jasny, ciepły, spokojny, jest oazą bezpieczeństwa.
  • Czy dostrzegam Jezusa przechadzającego się w mojej codzienności? Kiedy? Jak często?
  • Co robię? Czy otwieram Mu drzwi serca, zapraszam Go do każdej sytuacji dnia?
  • Czemu boję się otworzyć na oścież drzwi mojego serca na Chrystusa?
  • Dlaczego boję się Mu zaufać?
  • Gdzie widzę źródło mojego lęku?
  • Czy jest jakiś grzech, który blokuje mnie, aby w pełni się na Niego otworzyć?
  • Czy przyjęcie Jezusa kojarzy mi się ze stratą czegoś korzystnego, miłego?
  • Czy umiem zrezygnować, wyrzec się czegoś przyjemnego, wielkiego, jedynego w swoim rodzaju, co czyni życie pięknym, jakiejś przyjaźni, przywiązania, nałogu, rzeczy!
  • Czy boję się ryzyka niedostatku, utraty wolności?
  • Czym jest dla mnie miłość Jezusa i czy potrafię rzucić Mu się z oddaniem w ramiona?
  • Czy wypatruję Go na co dzień, szukam, staram się dostrzec przejawy Jego działania, miłości?
  • Na ile słucham siebie, innych, a na ile Jezusa? (jak często słucham Go w Namiocie Spotkania?)
  • Czy wiesz, że On czeka zawsze na Ciebie?

  JEZU! OTWIERAM NA OŚCIEŻ DRZWI MOJEGO SERCA, WEJDŹ I WIECZERZAJ ZE MNĄ!

 5. Modlitwa jaka zrodziła się poprzez rozmyślanie nad Słowem Bożym – mów do Jezusa swoimi słowami, dziękuj, proś, uwielbiaj, przepraszaj. Proś, by Jezus w codzienności pomógł ci odnajdywać Wolę Bożą i realizować to, co się godzi, aby wypełnić Jego Wolę. Możesz określić jakieś postanowienie.
 6. Krótko podziękuj Jezusowi za możliwość spotkania z Nim, za Jego konkretne Słowo (nawet jeśli Go nie rozumiesz) i ustal z Nim czas następnego spotkania.